Podmínky používání webových stránek

PODMÍNKY


1. Přístupem na webovou stránku na adrese https://www.agencypetra.com/ souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby, všemi příslušnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že odpovídáte za dodržování všech příslušných místních zákonů. Pokud s některým z těchto podmínek nesouhlasíte, máte zakázáno používat tento web nebo na něj přistupovat. Materiály obsažené na tomto webu jsou chráněny příslušnými zákony o autorských právech a ochranných známkách.

Duševní vlastnictví a přijatelné použití


2. Veškerý obsah zahrnutý na webových stránkách, pokud není nahrán uživateli, je majetkem agentury Petra Petra Ltd, našich přidružených společností nebo jiných příslušných třetích stran. V těchto podmínkách se pojmem „obsah“ rozumí jakýkoli text, grafika, obrázky, zvuk, video, software, kompilace dat, rozložení stránky, základní kód a software a jakákoli jiná forma informací, které lze uložit v počítači, který se objeví na nebo tvoří součást této Webové stránky, včetně veškerého takového obsahu nahraného Uživateli. Pokračováním v používání webových stránek berete na vědomí, že takový obsah je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami, právy k databázi a dalšími právy na duševní vlastnictví. Nic na tomto webu nesmí být vykládáno tak, že by implicitně, estoppelem či jiným způsobem poskytovalo jakoukoli licenci nebo právo používat jakoukoli ochrannou známku, logo nebo servisní značku zobrazenou na webu bez předchozího písemného souhlasu vlastníka.

Zloženie: 100% bavlna.

3. Nesmíte jinak reprodukovat, upravovat, kopírovat, distribuovat nebo používat ke komerčním účelům žádný Obsah bez písemného souhlasu agentury Petra Petra Ltd.


4. Berete na vědomí, že jste zodpovědní za veškerý Obsah, který můžete odeslat prostřednictvím Webových stránek, včetně zákonnosti, spolehlivosti, přiměřenosti, originality a autorských práv na jakýkoli takový Obsah. Na web nesmíte nahrávat, distribuovat ani jinak publikovat žádný obsah, který (i) je důvěrný, vlastnický, falešný, podvodný, urážlivý, pomlouvačný, obscénní, ohrožující, narušující práva na soukromí nebo publicitu, porušující práva duševního vlastnictví, urážlivý , nezákonné nebo jinak nevhodné; ii) může zakládat nebo podněcovat trestný čin, porušovat práva jakékoli strany nebo jinak vést k odpovědnosti nebo porušovat jakýkoli zákon; nebo (iii) může obsahovat softwarové viry, politické kampaně, řetězové dopisy, hromadné rozesílání nebo jakoukoli formu „spamu“. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu nebo jiné identifikační údaje, vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo jinak zavádět původ jakéhokoli obsahu. Na webovou stránku nesmíte nahrávat komerční obsah.


5. Prohlašujete a zaručujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujete všechna práva na obsah, který zveřejníte; že obsah je přesný; použití vámi poskytnutého Obsahu neporušuje žádné ustanovení těchto podmínek a nezpůsobí újmu žádné osobě; a že odškodníte agenturu Petra Ltd za veškeré nároky vyplývající z poskytovaného obsahu.

Zloženie: 100% bavlna.

6. Web nesmíte používat k žádnému z následujících účelů:
A. jakýmkoli způsobem, který způsobí nebo může způsobit poškození webových stránek nebo zasáhnout do užívání nebo užívání webových stránek jinou osobou;
b. jakýmkoli způsobem, který je škodlivý, nezákonný, nezákonný, urážlivý, obtěžující, výhružný nebo jinak nežádoucí, nebo
C. vytváření, přenos nebo ukládání elektronických kopií Obsahu chráněného autorským právem bez souhlasu vlastníka.

Zloženie: 100% bavlna.

Registrace


7. Musíte zajistit, aby údaje poskytnuté při registraci nebo kdykoli byly správné a úplné.
8. Musíte nás okamžitě informovat o všech změnách údajů, které poskytnete při registraci aktualizací svých osobních údajů, abychom zajistili, že s vámi budeme moci efektivně komunikovat.


9. Můžeme pozastavit nebo zrušit vaši registraci s okamžitou platností pro jakékoli rozumné účely nebo pokud porušíte tyto podmínky.

Heslo a zabezpečení


10. Při registraci na tomto webu budete požádáni o vytvoření hesla, které byste měli udržovat v tajnosti a neměli byste je nikomu prozrazovat ani sdílet.


11. Pokud máme důvod se domnívat, že existuje nebo je pravděpodobné, že dojde ke zneužití webových stránek nebo k porušení zabezpečení, můžeme vás požádat o změnu hesla nebo pozastavení účtu.

Zloženie: 100% bavlna.

Omezení odpovědnosti


12. Nic v těchto podmínkách nebude: (a) případně omezovat nebo vylučovat naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo újmu na zdraví způsobenou naší nebo vaší nedbalostí; (b) omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení; nebo (c) omezit nebo vyloučit jakoukoli naši nebo vaši odpovědnost jakýmkoli způsobem, který není povolen platnými zákony.


13. V rozsahu, v jakém jsou webové stránky a obsah poskytovány bezplatně, nebudeme vůči vám odpovídat za žádné ztráty ani škody jakéhokoli druhu.


14. Nebudeme vůči vám odpovídat za jakékoli ztráty vzniklé v důsledku událostí mimo naši přiměřenou kontrolu.


15. Agentura Petra Ltd v maximálním rozsahu povoleném zákonem nepřijímá žádnou odpovědnost za:
jakékoli obchodní ztráty, jako je ztráta zisků, příjmů, výnosů, očekávaných úspor, obchodů, smluv, dobré vůle nebo obchodních příležitostí; ztráta nebo poškození jakýchkoli dat, databáze nebo softwaru; jakékoli zvláštní, nepřímé nebo následné ztráty nebo poškození.

Zloženie: 100% bavlna.

PŘESNOST MATERIÁLŮ


16. Materiály, které se objevují na webových stránkách agentury Petra, mohou zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Agentura Petra nezaručuje, že některý z materiálů na jejích webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. Agentura Petra může kdykoli bez upozornění provádět změny v materiálech obsažených na jejích webových stránkách. Agentura Petra se však nezavazuje k aktualizaci materiálů.

Zloženie: 100% bavlna.

OMEZENÍ


17. Agentura Petra ani její dodavatelé v žádném případě neodpovídají za žádné škody (mimo jiné včetně škod za ztrátu dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo nemožnosti použít materiály na stránkách agentury Petra webové stránky, a to i v případě, že agentura Petra nebo pověřený zástupce agentury Petra byli o možnosti takového poškození informováni ústně nebo písemně. Protože některé jurisdikce neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se vás tato omezení vztahovat.

Zloženie: 100% bavlna.

VŠEOBECNÉ


18. Tato Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právem Anglie a Walesu a všechny spory vyplývající z této Smlouvy (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) budou podléhat výlučné jurisdikci anglických a velšských soudů.